Shakespeare mata o porco cunha rosa

Pode parecelo, pero Shakespeare non era dos Peares.

Shakespeare mata o porco cunha rosa, de Ramón Reboiras.

Ladrón de bicicletas

Unha vez roubei a froita

Dos teus beizos

Naquel mítico vran

Dos Santos Afrixidos

No Pazo de Lestrove

E seguir vogando

Na corrente xorda

¡Tamén bate un corazón

no peito dos desafinados!

Tampouco se pode dicir

Que éramos xente do país

Por coñecer a lentitude dos bois

Unha cea fría

Agarda ao fillo pródigo

A palmeira sinala o sol

Fronte á casa do indiano

Fun a vida enteira

Escorregando os morcegos da razón

Coa rama dunha xesta

Nunha tarde de campás

Os pombos a voar

Antes de que acabe o día

O gando recollido

Na corte das marabillas

Detrás da parede da escola

Antes do trebón

A nube pensa

No rapás que xoga

Á estornela

Mar maior

Poemario de Manuel María, ano 1963.

Vou decir unha simpreza que está por riba

da pureza azul de moitos versos

Mención ao Azul de Rubén Darío.


[…] hai homes

que teñen os beizos emporcados

con verbas de falsía

i o corazón podre polo odio,

i as maos pingando sangue,

i agachados, no fondo dos seus petos,

en vixía,

coitelos e pistolas asesinas.


O ceio é borrallento.

Avanzan as nubes como barcos.


Poema do vagabundo

Olla a ise home co seu fol ó lombo,

cos seus piollos,

coa súa barba de aramio,

cun can como San Roque,

co seu caxato,

cos seus calzós mendados,

co bandullo rachado pola fame.

Olla ben a ise home.

Pergúntalle si é home.

Pergúntalle polas Leises Sociales.

Pola producción das frábicas.

Pergúntalle a ise home

si, por casualidade,

ainda leva consigo a propia alma.


Pola noite

a terra é moura: ten medo i agoiros,

é a voz do lobo i a prumaxe dos corvos


[…] ave agoreira que pace carne humán.

Isa folla que vai pol-o río…

Poemario de Augusto Casas, home dun gusto exquisito pola boa poesía, como demostra o feito de que escollera uns versos de Curros Enríquez para incluílos no comezo do seu libro:

Ai dos que levan na frente unha estrela,

ai dos que levan no bico un cantar!


A folla, o río, o corazón…


Entre ribeiras de treva

o meu ollar pide esmola…

A folla, man namorada,

co-a escuma do río xoga.


[…] a lama escura que sostén ao río…


[…] unha bágoa no aceno derradeiro

da tristura infinida…


[…] o vento aviva cada estrela acesa.


Ai, cinza señardosa en que m’aquezo!

Ai, brasa dos meus soños apagada!

CARTEL DE CEGO PACO PIXIÑAS

Cartel de cego Paco Pixiñas, historia dun desleigado contado por il mesmo, romance de Celso Emilio Ferreiro.

“CADAQUÉN NESTE MUNDO

TRAI CONSIGO UN letreiro

que nos poñen no lombo

o día que nacemos.

Nunhos dice “fortuna”,

noutros dice “famento”

e ninguén debe oporse

a lei diste misterio,

pois Deus escribe torto

pra resolver dereito.”

“Leer é perigroso

pois o que lee, pensa,

i o que pensa romata

por ter malas ideas…”